Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním formuláře a nahráním Vašeho životopisu poskytujete provozovateli internetových stránek spol. ZOOT a.s. se sídlem na adrese Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13119, IČO: 28206592 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”) možnost využívat Vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Vás v souvislosti v souvislosti s výběrovým řízením zpracováváme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete v souladu s nařízením GDPR uplatnit.

Informace, které o Vás shromažďujeme a jak je využíváme

Informace, které nám vyplníte v rozsahu stanoveném ve formuláři (zejm. jméno, kontaktní údaje, Linkedin profil, odpovědi na dotazníky) a v rozsahu obsaženém v životopise, který nám společně s údaji nahrajete, nám poskytnete výhradně k výběrovému řízení konanému na pozici, na kterou jste se pomocí formuláře přihlásili. Je v našem i Vašem oprávněném zájmu, abychom Vámi zaslané osobní údaje v rámci výběrového řízení vyhodnotili a zároveň jsme měli možnost Vás s výsledkem výběrového řízení seznámit. V případě že nám neposkytnete souhlas s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, vymažeme Váš životopis z našich databází bez zbytečného odkladu poté, co výběrové řízení dokončíme. Zbývající osobní údaje, včetně všech relevantních osobních údajů v průběhu výběrového řízení získaných a/nebo vytvořených si v našich databázích z důvodu naší právní ochrany necháme po dobu 5 let. Ochrana před případnými právními spory týkající se výběrových řízení je totiž v našem oprávněném zájmu.

V případě že nám zaškrtnete souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do dalších výběrových řízení, popřípadě nám vyplníte obecný kontaktní formulář, vyslovíte souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě budeme všechny výše uvedené osobní údaje využívat k tomu, abychom Vám u nás našli a nabídli pro Vás co možná nejvhodnější pozici, přičemž zohledníme jak Vaše vzdělání, tak i zkušenosti a praxi. Pracovní pozici Vám budeme hledat, a tedy i Vámi poskytnuté osobní údaje držet, po dobu 3 let od nahrání a následně je bez zbytečného odkladu vymažeme.

V případě, že nám udělíte souhlas, máte právo ho kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu učiníte zasláním patřičného e-mailu na adresu chcidozootu@zoot.cz.

Jaká Vám GDPR dává práva a jak jich u nás využít
Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu
Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu chcidozootu@zoot.cz požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách, v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v dokumentu obsahujícím údaje o užívání souboru cookies, informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu chcidozootu@zoot.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Po registraci na našich webových stránkách budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomocí úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě úpravy profilu vyplnit ještě jednou. Písemnou žádostí na naše zákaznické oddělení je možné požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
I v případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky a to včetně námitek vůči zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. To provedete zasláním zprávy na e‑mailovou adresu chcidozootu@zoot.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji
Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

  • Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
  • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu chcidozootu@zoot.cz o omezení jejich použití.
  • Pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
  • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

  • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,
  • pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a/nebo
  • neoprávněně,

máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu chcidozootu@zoot.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě
Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu chcidozootu@zoot.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané Vaše osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. ve formátu *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhovíme.

Kontakt na nás a na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
Pověřencem pro na ochranu osobních údajů je Josef Pithart, kterého lze kontaktovat na emailové adrese: dpo@zoot.cz

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím přímo na naše HR oddělení. Pokud by Vám snad naši kolegové nepomohli, máte samozřejmě právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.